Terug naar de website: Nederlands

Return to the website: English

Privacyverklaring en cookie-beleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

European Sleeper kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van European Sleeper, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan European Sleeper verstrekt. European Sleeper kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM EUROPEAN SLEEPER GEGEVENS NODIG HEEFT

European Sleeper verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail op de hoogte te houden van nieuws over onze spoorwegmaatschppij en de activiteiten van European Sleeper. Tevens kunnen we per e-mail contact met u opnemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan European Sleeper uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, indien daarvan sprake is.

HOE LANG EUROPEAN SLEEPER GEGEVENS BEWAART

European Sleeper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen sprake meer is van dienstverlening. 

DELEN MET ANDEREN

European Sleeper verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit strikt nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

De website van European Sleeper maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je internet browser.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van European Sleeper worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. European Sleeper gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

European Sleeper maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan European Sleeper te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. European Sleeper heeft hier geen invloed op.

European Sleeper heeft Google geen toestemming gegeven om via European Sleeper verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

SOCIAL SHARING

De website van European Sleeper kan gebruik maken van social sharing plugins om de informatie op de website gemakkelijk te kunnen delen op sociale media. De website van European Sleeper verstuurt dan een verzoek naar de betreffende sociale media (Twitter, Facebook, etc.) om de link te kunnen delen via je eigen account. Daarbij wordt je IP-adress doorgegeven, dat door de betreffende sociale media kan worden gebruikt in overeenstemming met hun eigen privacyreglement. 

SPAM

De website van European Sleeper maakt gebruik van een plugin om linkspam en commentspam te weren. Hoewel de website daarvoor geen tracking cookies gebruikt, wordt wel gekeken of bezoekers afkomstig zijn van bekende domeinen (een blacklist) waar vanuit linkspam en commentspam plaats vindt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@europeansleeper.eu en European Sleeper zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

European Sleeper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van European Sleeper maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door European Sleeper verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met European Sleeper op via info@europeansleeper.eu.

European Sleeper is als volgt te bereiken:

Postadres en vestigingsadres: Helmholtzstraat 10b, 1098 LJ Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 81 57 16 15

Telefoon: +31 20 779 9393

E-mailadres: info@europeansleeper.eu

Privacy statement and cookie policy

PERSONAL DETAILS WHICH WE WILL PROCESS

European Sleeper may process your personal details, or information about you, because you are using services offered by European Sleeper, and/or because you submitted them to us yourself by filling out a contact form on European Sleepers website. European Sleeper may process the following personal details:

– your first and last name

– your e-mail address

– Your IP address

WHY EUROPEAN SLEEPER REQUIRES THIS INFORMATION

European Sleeper will process this information in order to keep you informed about our railway company, and to tell you more  about European Sleepers activities. We could also contact you via e-mail upon your request to do so.

In addition to that, European Sleeper may use your personal details, or information about you, to enable it to execute an agreement it entered into with you, in case this applies.

MAXIMUM TIME THAT EUROPEAN SLEEPER WILL STORE INFORMATION

European Sleeper will store your personal details, or information about you, no longer than is strictly necessary to achieve the goals for which this is strictly necessary. Your personal details, or information about you, will be stored no longer than a year, in case there is no service provided (anymore).

SHARING INFORMATION WITH THIRD PARTIES

European Sleeper will only provide personal details, or information about you, to third parties, if this is strictly necessary to be able to execute an agreement with you, or to comply with legal or legislative requirements.

COOKIES

European Sleepers website uses cookies. A cookie is a simple small file which is sent to your computer along with pages of this website [and/or applications using Flash technology] and is stored on your computer’s hard drive by your browser. The information stored in it can be sent back to our server when you return to our website. More information regarding enabling and disabling cookies can be found in the instructions and/or by using the help function for your browser.

EVALUATION OF VISITS TO OUR WEBSITE

General visitor details are registered on European Sleepers website, including, but not limited to, your computer’s IP address, the timestamp for queries and information sent along by your browser. These details are used for analysis of browsing and clicking behaviour on our website. European Sleeper uses this information to improve the functionality of its website. The information is made anonymous as far as this is possible, and will not be submitted to third parties.

GOOGLE ANALYTICS

European Sleeper uses Google Analytics to keep track of how visitors are using its website. The information that is obtained by doing this, including your computer’s ‘address’ (IP address), is transferred to and stored on Google’s servers, which are located in the USA. Please read Google privacy policy for more information. You will Google Analytics’ privacy policy here, as well.

Google uses this information to keep track of how our website is used, in order to provide European Sleeper with reports on this.

In case it is legally and/or legislatively required to do so, Google may make this information available to third parties. This may also happen, if third parties process this information on behalf of Google. European Sleeper has no influence on this whatsoever.

European Sleeper has not given Google permission to use analytics information, that was obtained through European Sleeper, for use in/with other services Google offers.

SOCIAL SHARING

The European Sleeper website may use social sharing plugins, in order to easily share information via social media. To that end, European Sleeper will then send a request to the social media concerned (Twitter, Facebook, etc.) to share the link through your own account. This requires passing on your IP address, which may be used by the social media concerned in accordance with their own privacy rules and/or policy.

SPAM

The European Sleeper website uses a plugin to repel link spam and/or comment spam. Although the website does not use tracking cookies to do this, checks are performed to see if visitors originate from known domains (featured on a blacklist) from which such spam has been known to be sent.

VIEWING, EDITING OR DELETING DETAILS

You have the right to view, edit or delete your details. You may submit a request for viewing, editing or removal to info@europeansleeper.eu if you wish. We will try to respond to your request as soon as possible, at least within four weeks, upon receiving it.

PROTECTING YOUR INFORMATION

European Sleeper takes protecting your information seriously and has appropriate measures in place to prevent abuse, loss, unauthorised use/access, undesired publication an unlawful editing. The European Sleeper website uses a trusted SSL Certificate to secure that your personal details will not end up in the wrong hands.

Should you get the impression, that your details are not adequately protected, or in case there are indications for abuse of your details, and/or if you wish to receive further information regarding the protection of personal details that were collected by European Sleeper, please contact info@europeansleeper.eu.

European Sleeper can be contacted as follows:

Postal address and registered address: Helmholtzstraat 10b, 1098 LJ Amsterdam, the Netherlands. 

Registration number with the Dutch Chamber of Commerce: 81 57 16 15

Phone: +31 20 779 9393

E-mail address: info@europeansleeper.eu. 

Terug naar de website: Nederlands

Return to the website: English

Contact

info@europeansleeper.eu

European sleeper coöperatie u.A.

KvK 81 57 16 15

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten